Kriterier för ett miljömässigt hållbart Rostskydd

Med hållbart Rostskydd menas inte bara lång livslängd utan ett skydd som, samtidigt med lång livslängd,
även har så liten påverkan på Hälsa och Miljö som möjligt.

 

Hinder för ett Miljömässigt Hållbart Rostskydd

Korrosion är ett vanligt problem som drabbar metaller och andra material över tiden. När dessa material exponeras för miljön, börjar kemiska interaktioner påverka materialet, vilket orsakar försämring. Den vanligaste typen av korrosion är rost. Rost och annan korrosion kan orsaka att utrustning, strukturer och andra objekt bryts ner, vilket äventyrar dess struktur. Detta blir en viktig fråga när man försöker att bevara en säker och effektiv drift av utrustning och konstruktioner. Korrosion kan skapa risker, och det kan också i hög grad äventyra värdet av ett objekt.

Men korrosion i sig är inte den enda faran. Korrosionsförebyggande lösningar kan också vara frätande och skadligt. Låt oss titta på några av de negativa effekter en del av dessa korrosionsförebyggande lösningar kan ha på människor och miljö, tillsammans med en mindre skadlig lösning som har gjort sin väg in på marknaden.

 

Volatila Organiska Föreningar, VOC

Volatila organiska föreningar (VOC) är gasformiga utsläpp som härrör från specifika fasta ämnen och vätskor. De har högt ångtryck vid normal temperatur, och kan hittas i många produkter. Detta höga ångtryck resulterar i en process som kallas utgasning, där dessa föreningar förångas och lämnar ett material. Lukten av färsk färg är ofta resultatet av volatila organiska föreningar.

Vanliga produkter som innehåller flyktiga organiska föreningar är: färger och lim, spray, bekämpningsmedel, petroleumprodukter, läkemedel och köldmedier. Dessa giftiga VOC används också ofta i korrosionsförebyggande produkter. Exponering för VOC kan orsaka huvudvärk, allergier, yrsel, illamående och annan fysisk irritation. VOC är också ansvarigt för att utarma ozonskiktet och orsakar smog som är ett växande problem på många ställen.

Farliga luftföroreningar (HAPS) och toxiner

Klassificeringen av en VOC bygger på huruvida ämnet genererar ozon. En farlig luftförorening, eller HAP, är ett ämne som utgör en fara för både människor och miljö. HAP har potential att orsaka cancer eller andra allvarliga hälsotillstånd eller defekter. Amerikanska Naturvårdsverket har inkluderat dessa HAP på en lista över 188 kemikalier som kan ha skadliga effekter på människor och miljön i stort. Dessa kemikalier kan orsaka yrsel, andningssvårigheter, missbildningar, huvudvärk, ökad risk för cancer, och mer. Tyvärr innehåller många korrosionsförebyggande produkter en kombination av dessa HAP, och kan innebära ytterligare fara och risk för användaren och miljön.


Brandfarlighet

Många korrosionsförebyggande lösningar kräver användning av inneboende brandfarliga lösningsmedel och blandningar. Dessa brännbara lösningar kräver både korrekt lagring och avyttring, samt utbildning av de individer som fysiskt hanterar produkten. När dessa inte hanteras med yttersta omsorg, är nackdelen med korrosionsskydd en farlig situation. Den höga brandfarlighetsfaktorn för många av de korrosionsförebyggande produkterna på marknaden kan ofta skapa ytterligare omkostnader. Arbetet med att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder som krävs för att slutföra korrosionsskyddsprocessen kan snabbt växa.

Mekanisk vidhäftning av membran.

Traditionella rostskydds system består av ett membran som appliceras på stålet för att hindra syre och fukt att nå stålytan. Membranet har en mekanisk vidhäftning till underlaget. När syre och fukt, som förr eller senare genom osmosvandring når stålet, och träffar ett salt, bildas en korrosionscell som ofta får färglagret att släppa från ytan.  Systemets livslängd är därmed beroende på hur lång tid det tar för syre och fukt att tränga igenom membranet.

Livscykelproblematik

Alla beläggningssystem innehållande organiska föreningar bryts ner över tid. Påverkan av Solens UV-ljus samt väder och vind har negativ effekt på beläggningen. Detta innebär att dessa system har en begränsad livslängd och kräver ommålning inom varierande tidslängder av normalt 5 - 20 år.

Kriterier för hållbart Rostskydd

För att uppnå ett optimalt rostskydd både med hänsyns till Funktion, Miljö samt Hälsoeffekter skall alltså det optimala rostskyddet inte innehålla VOCs, HAPs eller brandfarliga ämnen. Det skall då även helst ge ett permanent skydd i den miljö det befinner sig.

 

Det finns nu ett hållbart alternativ

Nu finns en ny generation av korrosionsskyddande coatings, s.k. Kemiskt Bundna Fosfat Keramer (CBPC:s) redo att stoppa korrosion, förbättra säkerheten och förlänga livslängden och samtidigt minimera underhåll och stillestånd.

En amorf järn-magnesium-fosfatlegering som skapas på stålytan är ogenomtränglig för syre och fukt och bundet kemiskt  till underlaget (molekylär bindning) ger ett permanent rostskydd.

EonCoat är en sådan beläggning som består av 2 ofarliga oorganiska delar som appliceras med 2 komponentsutrustning. Den innehåller inga VOC eller HAPs och är luktfri. Det är det enda långvariga korrosions skydd som lever upp till kriterierna i BASTA registret. (se www.bastaonline.se)

I och med att legeringen är kemiskt bundet till stålet kan s.k. underkryp inte ske, innebärande att rostangrepp efter en mekanisk skada igenom skiktet inte sprider sig.

Legeringen som  är det primär skyddet. Legering som bildats  skyddas i sin tur av ett keramiskt skikt bildat av de 2 komponenterna som sprutats på underlaget. Det keramiska lagret är både slagtåligt och nötningsresistent.

 

 

               

 

 

För ytterligare information kontakta. 

Ceramic Coatings Europe AB
Mellbyrundan 20, S-31261 Mellbystrand
Tel +46705228095
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Joomla Templates: by JoomlaShack